Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van Parallels

DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS (DEZE "OVEREENKOMST") IS EEN JURIDISCH CONTRACT TUSSEN U, ALS INDIVIDU OF ENTITEIT (ZOALS HIERONDER GEDEFINIEERD), EN PARALLELS INTERNATIONAL GMBH ("PARALLELS") EN GELIEERDE EN DOCHTERONDERNEMINGEN.

LEES DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE BEDRIJFSEIGEN BIJ DEZE OVEREENKOMST GELEVERDE SOFTWARE VAN PARALLELS (DE "SOFTWARE") KOPIEERT, INSTALLEERT OF ANDERSZINS OPENT OF GEBRUIKT, INCLUSIEF DE SOFTWARE AS A SERVICE-AANBIEDINGEN.

DE SOFTWARE WORDT IN LICENTIE GEGEVEN, NIET VERKOCHT. DOOR DE SOFTWARE TE KOPIËREN, TE INSTALLEREN OF ANDERSZINS TE OPENEN OF GEBRUIKEN BEVESTIGT U DAT U DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN BEGRIJPT, EN DAT U ERMEE AKKOORD GAAT OM TE ZIJN GEBONDEN AAN DE VOORWAARDEN ERVAN. ALS U DEZE OVEREENKOMST ACCEPTEERT ALS GEAUTORISEERDE WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER NAMENS EEN BEDRIJF, ORGANISATIE OF ONDERWIJSINSTELLING, OF EEN AGENTSCHAP, INSTANTIE OF OVERHEIDSDIENST (EEN "ENTITEIT"), DAN VERKLAART EN GARANDEERT U DE MACHT EN AUTORITEIT TE HEBBEN OM EEN DERGELIJKE ENTITEIT AAN DEZE VOORWAARDEN TE BINDEN, EN VERWIJZINGEN NAAR "U" HIERIN VERWIJZEN ZOWEL NAAR UZELF, DE INDIVIDUELE EINDGEBRUIKER, ALS NAAR DE ENTITEIT NAMENS WELKE U DEZE OVEREENKOMST ACCEPTEERT.

ALS U DE SOFTWARE VAN EEN EXTERNE WEDERVERKOPER HEBT VERKREGEN, BEVESTIGT U EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT DEZE DERDE PARTIJ NIET VERANTWOORDELIJK IS VOOR HET VERLENEN VAN ONDERHOUDS- EN ONDERSTEUNINGSDIENSTEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE.

INDIEN U OP GEEN ENKELE WIJZE AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST GEBONDEN WILT ZIJN, MOET U OP DE KNOP 'IK GA NIET AKKOORD' OF VERGELIJKBARE KNOP KLIKKEN, HET DOWNLOAD- EN/OF INSTALLATIEPROCES BEËINDIGEN (INDIEN VAN TOEPASSING), DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE ONMIDDELLIJK STOPPEN OF HIERVAN AFZIEN EN ALLE KOPIEËN DIE U MOGELIJK HEBT, ONMIDDELLIJK VERWIJDEREN. DEZE OVEREENKOMST, SAMEN MET ALLE AANVULLENDE VOORWAARDEN OF BELEIDSREGELS DIE HIERIN DOOR VERWIJZING ZIJN OPGENOMEN, VERTEGENWOORDIGT DE VOLLEDIGE OVEREENKOMST TUSSEN U EN PARALLELS BETREFFENDE DE SOFTWARE EN DEZE OVEREENKOMST HEEFT VOORRANG OP EN VERVANGT ALLE MOGELIJKE EERDERE VOORSTELLEN, VERKLARINGEN OF AFSPRAKEN, ZOWEL MONDELING ALS SCHRIFTELIJK, VAN EN MET PARALLELS MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE.

1. Licentieverleningen.

De licenties die u in deze Overeenkomst worden verleend, zijn afhankelijk van het specifieke Softwareproduct dat u hebt gekozen en het type licentie waarvoor u zich hebt geabonneerd. Voor doeleinden van deze Overeenkomst bevat de "Software" geen Software van derden (zoals hieronder gedefinieerd) die is inbegrepen bij de bedrijfseigen software van Parallels, maar wel updates, verbeteringen, aanpassingen, herzieningen of toevoegingen aan de Software die Parallels u ter beschikking kan stellen. Niettegenstaande het voorgaande is Parallels niet verplicht updates, verbeteringen, aanpassingen, herzieningen of toevoegingen aan de Software te verstrekken.

1.1. On-premises productiesoftware.

Als u een licentie hebt gekocht voor installatie en gebruik van de Software on-premises (op locatie) en voor productiedoeleinden, dan verleent Parallels u, onder voorbehoud van uw volledige en voortdurende naleving van de voorwaarden van deze Overeenkomst, inclusief naleving van alle toepasselijke Productspecifieke voorwaarden uiteengezet in de hierbij bijgevoegde Bijlage A ("Productspecifieke voorwaarden"), gedurende de Termijn een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare (behalve zoals uiteengezet in Sectie 12.6 hieronder), niet-sublicentieerbare, herroepbare licentie voor installatie en uitvoering, op Geautoriseerde apparaten, van het aantal exemplaren van de Software waarvoor u een licentie hebt verkregen, uitsluitend in een door machines leesbare objectcodevorm en uitsluitend in overeenstemming met de gebruikershandleidingen voor de Software (de "Documentatie"). Tenzij anderszins beperkt door de Productspecifieke voorwaarden, betekent "Geautoriseerd apparaat" voor doeleinden van deze Overeenkomst een computer die u in eigendom hebt, huurt of anderszins beheert.

1.2. Software as a Service.

Als u een licentie hebt gekocht voor het gebruik van Software die wordt gehost door Parallels en die wordt geleverd als een Software as a Service-aanbieding (een "SaaS-aanbieding"), dan verleent Parallels u, onder voorbehoud van uw volledige en voortdurende naleving van de voorwaarden van deze Overeenkomst, inclusief naleving van alle toepasselijke Productspecifieke voorwaarden uiteengezet in Bijlage A, gedurende de Termijn een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare (behalve zoals uiteengezet in Sectie 12.6 hieronder), niet-sublicentieerbare, herroepbare licentie voor toegang en gebruik van de SaaS-aanbieding voor uw eigen interne zakelijke doeleinden, uitsluitend voor het aantal gebruikers waarvoor u zich hebt geabonneerd en uitsluitend in overeenstemming met de Documentatie.

(a) U gaat ermee akkoord om het volgende te doen: (1) u beschermt het wachtwoord van uw SaaS-aanbieding en de apparaten die u gebruikt voor toegang tot de SaaS-aanbieding en het account van de SaaS-aanbieding, of waartoe toegang wordt verkregen of die worden gebruikt door de SaaS-aanbieding en het account van de SaaS-aanbieding, tegen ongeoorloofd gebruik; en (2) u bevestigt dat u als enige verantwoordelijk bent voor het maken van back-upbestanden van alle gegevens waartoe toegang wordt verkregen of die worden gebruikt door de SaaS-aanbieding en u gaat er verder mee akkoord dat Parallels niet aansprakelijk is voor enige schade met betrekking tot verloren of beschadigde gegevens.

(b) U gaat er ook mee akkoord om het volgende te doen: (1) u gebruikt de SaaS-aanbieding niet op een manier die in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving; (2) u verspreidt geen virussen of andere schadelijke of kwaadaardige computercode via de SaaS-aanbieding; (3) u doet niet mee aan gedragingen die de SaaS-aanbieding verstoren of belemmeren; (4) u houdt zich niet bezig met "screen scraping", "database scraping", "datamining" of enige andere activiteit met als doel lijsten met gebruikers of andere informatie van de SaaS-aanbieding te verkrijgen of die gebruikmaakt van webbots of vergelijkbare methoden voor gegevensverzameling of -extractie; (5) u gebruikt de SaaS-aanbieding niet voor doeleinden waarvoor deze niet is ontworpen/bedoeld, bijvoorbeeld het verzenden van ongevraagde advertenties (SPAM).

(c) Parallels kan uw toegang tot de SaaS-aanbieding opschorten als Parallels naar eigen goeddunken van mening is dat: (1) er een risico is voor de beveiliging of privacy van uw account (of voor de beveiliging of privacy van het account van een andere klant); (2) er een bedreiging is voor de beveiliging of integriteit van het Parallels-netwerk of de SaaS-aanbieding; of (3) de opschorting nodig is om de rechten, eigendommen of veiligheid van Parallels, de gebruikers van Parallels of het publiek te beschermen of wettelijk verplicht is.

1.3. Software Not for Resale.

Als de licentiesleutel, media of kopie van de Software die u ontvangt, het label "Not for Resale (NFR)" heeft, is de Licentie in Sectie 1.1, niettegenstaande enige andersluidende voorwaarde in deze Overeenkomst, beperkt tot gebruik voor demonstratie-, test- of evaluatiedoeleinden ter ondersteuning, en niet voor enig ander doel, inclusief, maar niet beperkt tot, klanttraining of productiedoeleinden. Let op: NFR-sleutels kunnen door Parallels naar eigen goeddunken op elk moment worden uitgeschakeld.

1.4. Evaluatiesoftware.

Als u een "proefversie" of "evaluatieversie" van de Software hebt verkregen, is de licentie uiteengezet in Sectie 1.1 beperkt tot installatie en gebruik in niet-productieomgevingen, uitsluitend om de geschiktheid van de Software voor uw behoeften te evalueren. De licentietermijn is beperkt tot de tijdsperiode zoals uiteengezet in uw toepasselijke besteldocumentatie (de "Proefperiode") en uw rechten om de Software te gebruiken eindigen na het verstrijken van een dergelijke Proefperiode. Na het verstrijken van de Proefperiode moet u ofwel (i) een licentie aanschaffen om de Software in een productieomgeving te gebruiken; of (ii) alle gebruik van de Software staken en alle kopieën van de Software, Documentatie en activeringssleutels (indien aanwezig) in uw bezit of onder uw beheer vernietigen.

1.5. Voorbehoud van rechten.

Behalve zoals uitdrukkelijk verleend in deze Overeenkomst worden er geen andere licenties aan u verleend, expliciet, impliciet of door middel van uitsluiting. Alle rechten die niet in deze Overeenkomst zijn verleend, zijn voorbehouden aan Parallels.

2. Beperkingen en toepassingsgebied.

2.1. Kopieën en wijzigingen.

U mag een eindgebruiker of andere derde niet, direct of indirect, toestaan om het volgende te doen: (a) reverse-engineeren, decompileren, demonteren of anderszins proberen de objectcode, broncode of onderliggende ideeën of algoritmen te ontdekken van de Software of licentiesleutels die u hebt verkregen; (b) wijzigen, vertalen, aanpassen of afgeleide werken van de Software, Documentatie of licentiesleutels maken die u op enigerlei wijze hebt verkregen (behalve voor zover de toepasselijke wetgeving een dergelijke beperking specifiek verbiedt voor doeleinden van interoperabiliteit, in welk geval u akkoord gaat om eerst contact op te nemen met Parallels en Parallels de mogelijkheid te bieden om de wijzigingen aan te brengen die nodig zijn voor interoperabiliteit); (c) de Software of een kopie daarvan verhuren, leasen, verspreiden, verkopen, doorverkopen, toewijzen of anderszins overdragen; (d) de Software gebruiken voor doeleinden van timesharing of anderszins ten behoeve van een persoon of entiteit; (e) eigendomskennisgevingen van de Software of de Documentatie verwijderen of proberen een bij de Software geleverd kopieerbeveiligingsapparaat tegen te werken; (f) de Software gebruiken voor een ander doel dan het beoogde doel; of (g) proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot een SaaS-aanbieding of enige dienst die wordt geleverd door Parallels of de gerelateerde systemen of netwerken.

Niettegenstaande de beperkingen bepaald in 2.1 c) hierboven, staat het U uitdrukkelijk vrij om de Software te verkopen of door te verkopen als de Software met toestemming van Parallels op de EU- of EER-markt is gebracht en voor zover het copyright van Parallels is uitgeput. Voor Software die is verkregen door een download, is dit alleen het geval als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

2.1.1 De Software is voorheen wettig verhandeld door Parallels zelf of met goedkeuring van Parallels. Dit is alleen het geval wanneer Parallels toestemming heeft gegeven om een kopie van de Software te downloaden tegen betaling van een vergoeding die is bedoeld om Parallels te compenseren voor de economische waarde van de kopie van de software.

2.1.2 U maakt elke individuele kopie van de Software onbruikbaar in geval van doorverkoop.

2.1.3 U verstrekt de koper de informatie die nodig is om de mate van correct gebruik te bepalen.

Indien U niet de rechtmatige eerste koper van (de rechten op) de Software bent, maar eerder gebruikte Software hebt gekocht, hebt U alleen het recht om de Software te gebruiken voor zover U de Software rechtmatig hebt verkregen. Uw rechten op de Software worden gedefinieerd en beperkt door de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers.

2.2. Landspecifieke voorwaarden en beperkingen.

Afhankelijk van het land waar u zich bevindt, kunnen aanvullende voorwaarden en beperkingen van toepassing zijn, zoals uiteengezet in de hierbij bijgevoegde Bijlage B (de "Landspecifieke voorwaarden").

2.3. Software van derden.

De Software kan verschillende softwareonderdelen of softwarediensten van derden ("Software van derden" en samen met de Software, het "Pakket") bevatten, die worden geleverd onder afzonderlijke licentievoorwaarden (de "Voorwaarden van derden"), zoals beschreven in het document met Licentie-informatie van derden (https://www.parallels.com/about/legal/licensing/). Het is u toegestaan de Software van derden samen met de Software te gebruiken, op voorwaarde dat dit gebruik in overeenstemming is met de voorwaarden van deze Overeenkomst en de licentieovereenkomsten die van toepassing zijn op dergelijke Software van derden. Mogelijk hebt u bredere rechten om de Software van derden te gebruiken onder de toepasselijke Voorwaarden van derden. Niets in deze Overeenkomst is bedoeld om verdere beperkingen op te leggen aan uw gebruik van de Software van derden in overeenstemming met Voorwaarden van derden. De Software kan ook interoperabiliteit met bepaalde andere besturingssystemen en applicaties van derden mogelijk maken. Parallels biedt u dergelijke licenties van derden niet en het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om alle benodigde softwarelicenties van de respectievelijke leveranciers te verkrijgen.

3. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT.

3.1. Uw systeem en netwerken.

U bent verantwoordelijk voor (a) het verkrijgen, implementeren en onderhouden van alle computerhardware, software, modems, routers en andere communicatieapparatuur die nodig is voor u en uw gebruikers om de Software te installeren en te gebruiken; (b) het sluiten van contracten met externe ISP's, telecommunicatie- en andere dienstverleners voor alle vereiste internet- of telecommunicatiediensten; en (c) het betalen van alle kosten en toegangskosten van derden in verband met het voorgaande. Parallels is niet verantwoordelijk voor het leveren van hardware, software of andere apparatuur aan u onder deze Overeenkomst.

3.2. Beveiliging van licentiesleutels.

Als uw licentiesleutel wordt gestolen, of als u vermoedt dat de licentie buiten uw macht op een oneigenlijke of onwettige manier wordt gebruikt, dan moet u Parallels hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. U krijgt een vervangende licentie en de verdachte licentie wordt ongeldig gemaakt.

3.3. Nauwkeurigheid van uw contactgegevens – E-mail met kennisgeving.

U gaat ermee akkoord om, waar nodig, nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken zodat Parallels van tijd tot tijd met u kan communiceren over de Software, facturen kan uitgeven of betalingen kan accepteren, of om contact met u op te nemen voor gerelateerde doeleinden. U gaat ermee akkoord om uw accountgegevens actueel te houden en Parallels op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen in uw wettelijke bedrijfsnaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. U gaat ermee akkoord om e-mails van Parallels te accepteren voor alle communicatie in verband met deze Overeenkomst.

3.4. Naleving van wetten.

U gaat ermee akkoord om de Software te gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, inclusief de lokale wetten van het land of de regio waar u woont, en in overeenstemming met alle toepasselijke exportwetten en -voorschriften. U mag de Software niet gebruiken voor doeleinden die door de toepasselijke wetgeving zijn verboden.

4. Ondersteunings- en onderhoudsdiensten – Updates – Upgrades.

Parallels kan ook ondersteunings- en/of onderhoudsdiensten aanbieden voor bepaalde producten onder de voorwaarden van een afzonderlijke overeenkomst. Als u de ondersteunings- en/of onderhoudsdiensten van Parallels aanschaft met de Software, worden dergelijke diensten aan u geleverd volgens de voorwaarden van die afzonderlijke overeenkomst. U erkent dat Parallels geen uitdrukkelijke of stilzwijgende verplichting heeft om updates, verbeteringen, aanpassingen, herzieningen of toevoegingen aan de Software aan te kondigen of beschikbaar te stellen en dat deze Overeenkomst u geen rechten geeft op of voor het voorgaande. Alle updates of upgrades die Parallels aan u levert als onderdeel van ondersteunings- en/of onderhoudsdiensten, worden beschouwd als onderdeel van de Software en zijn onderworpen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst. Parallels behoudt zich alle rechten voor om het ondersteunings- en/of onderhoudsbeleid van Parallels te allen tijde en van tijd tot tijd te wijzigen, aan te passen, op te schorten of te beëindigen.

5. Intellectueel eigendom en vertrouwelijkheid.

5.1. Eigendomsrechten op software en handelsmerken.

U erkent dat de Software en de Documentatie het eigendom zijn van Parallels en dat de Software en Documentatie beschermd zijn onder de wetten voor copyright, patent, handelsmerk en handelsgeheimen van de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat Parallels, tussen u en Parallels, eigenaar is en blijft van alle rechten, titels en belangen in en voor de Software en Documentatie, inclusief bijbehorende intellectuele eigendomsrechten. Alle handelsmerken of servicemerken die Parallels gebruikt in verband met de Software of met door Parallels geleverde diensten, zijn merken die eigendom zijn van Parallels. Deze overeenkomst verleent u geen enkel recht, licentie of belang in dergelijke merken, en u zult geen enkel recht, licentie of belang op dergelijke merken of woorden doen gelden of ontwerpen maken die verwarrend vergelijkbaar zijn met dergelijke merken.

5.2. Het recht van Parallels om gegevens te gebruiken.

Ons gebruik van Persoonsgegevens en ons gebruik van cookies worden volledig beschreven in ons Privacybeleid en Cookiebeleid. U gaat ermee akkoord dat Parallels gegevens en gerelateerde informatie mag verzamelen en gebruiken, inclusief, maar niet beperkt tot, technische informatie over uw apparaat, systeem- en applicatiesoftware en randapparatuur, met betrekking tot uw gebruik van de Software, en deze informatie mag gebruiken om u diensten te verlenen en om onze producten, diensten en technologieën uit te voeren, te leveren, te verbeteren en te ontwikkelen, om frauduleus of ongepast gebruik van onze producten, diensten en technologieën te voorkomen of te onderzoeken, voor onderzoek en ontwikkeling en voor de andere doeleinden die worden beschreven in deze Overeenkomst, het Privacybeleid en het Cookiebeleid.

5.3. Vertrouwelijkheid.

(a) Voor doeleinden van deze Overeenkomst betekent "Vertrouwelijke Informatie" alle niet-openbare technische en niet-technische informatie die door een partij (de "Bekendmakende partij") aan de andere partij (de "Ontvangende partij") bekend wordt gemaakt in enige vorm of via enig medium, hetzij mondeling, schriftelijk, grafisch of elektronisch, in overeenstemming met deze Overeenkomst, en die is aangemerkt als vertrouwelijk en bedrijfseigen, of die de Bekendmakende partij als vertrouwelijk en bedrijfseigen identificeert, of die door de aard van de bekendgemaakte of ontvangen informatie en de omstandigheden rondom de bekendmaking of ontvangst redelijkerwijs moet worden opgevat als vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie, inclusief, maar niet beperkt tot, diensten, prijsinformatie, computerprogramma's, broncode, namen en expertise van werknemers en consultants, knowhow en andere technische, zakelijke en financiële informatie en informatie over productontwikkeling. "Vertrouwelijke informatie" omvat geen informatie waarvan de ontvangende partij door middel van schriftelijke gegevens kan aantonen dat deze (1) rechtmatig bekend was zonder geheimhoudingsplicht voordat deze onder deze voorwaarden bekend werd gemaakt door de bekendmakende partij; (2) deze openbaar bekend is of wordt zonder onrechtmatige daad van de ontvangende partij; (3) met recht zonder geheimhoudingsplicht is ontvangen van een derde die is gemachtigd is om een dergelijke bekendmaking te doen; of (4) onafhankelijk is ontwikkeld door de ontvangende partij zonder verwijzing naar vertrouwelijke informatie die bekend is gemaakt onder deze voorwaarden.

(b) Geen van beide partijen zal Vertrouwelijke informatie van de andere partij gebruiken, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze Overeenkomst of zoals uitdrukkelijk schriftelijk geautoriseerd door de Bekendmakende partij. De Ontvangende partij zal dezelfde mate van zorgvuldigheid betrachten om de Vertrouwelijke informatie van de Bekendmakende partij te beschermen als die partij doet om de eigen Vertrouwelijke informatie van vergelijkbare aard te beschermen, maar in geen geval minder dan een commercieel redelijke norm van zorgvuldigheid. De Ontvangende partij mag de Vertrouwelijke informatie van de Bekendmakende partij niet bekendmaken aan een andere persoon of entiteit dan de eigen werknemers en contractanten die toegang tot dergelijke Vertrouwelijke informatie nodig hebben, uitsluitend met het doel de verplichtingen van de Ontvangende partij te vervullen of de rechten van die partij onder deze voorwaarden uit te oefenen, en die zijn onderworpen aan vertrouwelijkheidsverplichtingen die niet minder streng zijn dan de hier vermelde. De voorgaande verplichtingen zullen de ontvangende partij niet beletten om Vertrouwelijke informatie van de Bekendmakende partij bekend te maken: (1) op bevel van een rechtbank, administratieve of andere overheidsinstantie, op voorwaarde dat de Ontvangende partij die een dergelijke bekendmaking moet doen, de Bekendmakende partij voorafgaand aan deze bekendmaking hiervan binnen een redelijke termijn in kennis stelt, voor zover een dergelijke kennisgeving wettelijk is toegestaan; en (2) op vertrouwelijke basis aan de eigen juridische en financiële adviseurs, accountants en auditors. Teneinde te voldoen aan de voorwaarden van deze Sectie 5.3 is elke partij verantwoordelijk voor elke tekortkoming van een andere persoon of entiteit aan wie die partij de Vertrouwelijke informatie van de Bekendmakende partij bekend heeft gemaakt, en moet die partij de Bekendmakende partij onverwijld in kennis stellen van een dergelijke tekortkoming. Parallels kan Licentiehouder identificeren in klantenlijsten in online en gedrukt marketingmateriaal.

6. Licentiekosten.

6.1. Vergoedingen – Vervaldatum.

U gaat ermee akkoord om alle aan Parallels verschuldigde bedragen te betalen via een van de door Parallels ondersteunde betalingswijzen. Tenzij anders bepaald in deze Overeenkomst, (a) worden de vergoedingen vermeld en betaald in Amerikaanse dollars, (b) zijn de betalingsverplichtingen niet annuleerbaar en zijn de betaalde vergoedingen niet restitueerbaar, en (c) worden de abonnementskosten voor licenties met vaste termijn vooraf betaald. Alle bedragen die uit hoofde van deze Overeenkomst moeten worden betaald, worden gedaan zonder verrekening of tegenvordering en zonder enige aftrek of inhouding.

6.2. Betaling, facturen en rente.

Parallels kan toepasselijke kosten in rekening brengen via de door u opgegeven betalingswijze of u hiervoor factureren op de Ingangsdatum of daarna voor alle onbetaalde kosten. Alle facturen zijn betaalbaar netto dertig (30) dagen na de vervaldatum. Zonder beperking van enige andere rechtsmiddelen zullen betalingen die later dan dertig (30) dagen na de vervaldatum van de factuur zijn ontvangen, onderhevig zijn aan rente voor te late betaling tegen een rente van één procent (1,0%) per maand, of de wettelijk toegestane maximumrente, afhankelijk van wat lager is, gerekend vanaf de datum waarop een dergelijke betaling was verschuldigd tot de datum van betaling.

6.3. Belastingen.

U betaalt, naast de licentiekosten die vereist zijn onder deze Overeenkomst, alle toepasselijke btw en belastingen voor gebruik, overdracht of andere belastingen en alle heffingen, ongeacht of deze nationaal, provinciaal of lokaal zijn, en hoe ook genaamd, die worden opgelegd vanwege de transactie in het kader van deze overeenkomst, exclusief inkomstenbelastingen op de nettowinst van Parallels. U zult Parallels het bedrag van dergelijke belastingen of heffingen die door Parallels zijn betaald of die rechtstreeks aan Parallels in rekening zijn gebracht als gevolg van deze transactie, terugbetalen en u gaat ermee akkoord dat Parallels dergelijke terugbetaalbare belastingen in rekening mag brengen via de betalingswijze die u voor uw eerste betaling hebt gebruikt.

7. Duur en beëindiging.

7.1. Termijn.

Deze Overeenkomst is van kracht na uw aanvaarding hiervan of na het downloaden, installeren, openen en gebruiken van de Software, zelfs als u deze Overeenkomst niet uitdrukkelijk hebt geaccepteerd. Deze Overeenkomst blijft van kracht tot de vervaldatum of beëindiging zoals hierin bepaald (de "Termijn").

7.2. Beëindiging.

(a) Licenties met vaste termijn worden automatisch beëindigd na het verstrijken van de vooraf betaalde termijn, tenzij u alle toepasselijke vergoedingen hebt betaald om de termijn te verlengen voorafgaand aan het verstrijken van de vooraf betaalde termijn. U gaat ermee akkoord dat Parallels in een dergelijk geval de Software op afstand kan uitschakelen. Voor uw gemak kan Parallels, maar is daartoe niet verplicht, waarschuwingen voor het verlopen van licenties verstrekken in de productinterface. Het is uw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met Parallels in verband met een mogelijke vervaldatum die u ongepast acht. Parallels is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die zijn gemaakt in verband met de verlopen licenties.

(b) Elke partij kan deze Overeenkomst en de onder deze voorwaarden verleende licenties onmiddellijk beëindigen als de andere partij (1) insolvent wordt en de verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet meer wil of kan nakomen, (2) een faillissementsaanvraag indient, (3) onderworpen is aan een onvrijwillige faillissementsaanvraag die niet wordt ingetrokken binnen een periode van vijfenveertig (45) dagen, (4) een belangrijke schending van een belangrijke voorwaarde of bepaling van deze Overeenkomst niet binnen tien (10) dagen verhelpt na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving waarin een dergelijke schending wordt gespecificeerd, of (5) de verplichtingen inzake vertrouwelijkheid hieronder wezenlijk schendt.

(c) U kunt deze Licentieovereenkomst op elk moment beëindigen door Parallels schriftelijk in kennis te stellen van uw besluit om de Overeenkomst te beëindigen en door het gebruik van de Software en Documentatie stop te zetten.

(d) Deze Overeenkomst wordt onmiddellijk beëindigd na beëindiging van uw onderliggende Parallels-account.

7.3. Gevolgen van beëindiging.

Bij beëindiging of afloop van de Overeenkomst om welke reden dan ook, gaat u ermee akkoord de Software te verwijderen en ofwel de Software, Documentatie, alle kopieën daarvan en alle licentiesleutels die u hebt verkregen, terug te sturen aan Parallels ofwel om al dit materiaal te vernietigen en schriftelijke verificatie van een dergelijke vernietiging te verstrekken aan Parallels. Voor alle duidelijkheid: u hebt bij beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook geen recht op restitutie van vooruitbetaalde, ongebruikte kosten.

7.4. Overleving.

De artikelen 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 en 12 en de Secties 2.1, 2.3, 7.3 en 7.4 blijven van kracht na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst.

8. Auditrechten.

Voor Business/Enterprise-producten: gedurende de Termijn en gedurende twee (2) jaar na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst gaat u ermee akkoord om volledige en nauwkeurige boeken en bescheiden bij te houden in verband met uw gebruik van de Software en Documentatie, voldoende gedetailleerd om het Parallels mogelijk te maken uw naleving van de voorwaarden van deze Overeenkomst te verifiëren. Parallels en/of de agenten van Parallels kunnen, na schriftelijke kennisgeving aan u, dergelijke boeken en bescheiden en uw computerapparatuur controleren, zoals nodig kan zijn om vast te stellen of u zich aan deze Overeenkomst houdt en of u de toepasselijke licentiekosten, indien van toepassing, betaalt voor de Software. In het geval dat een dergelijke audit een onderbetaling door u aan het licht brengt, moet u Parallels onmiddellijk het bedrag van de onderbetaling terugbetalen, vermeerderd met rente berekend in overeenstemming met Sectie 6.2. In het geval dat een dergelijke audit een onderbetaling door u aantoont van vijf procent (5%) of meer van de licentievergoedingen die aan Parallels zijn verschuldigd in de gecontroleerde periode, dan moet u de kosten van de audit bovendien onmiddellijk aan Parallels betalen, naast alle andere rechten en rechtsmiddelen die Parallels mogelijk heeft.

9. Vrijwaring.

U zult op eigen kosten Parallels en al onze functionarissen, directeuren en werknemers (gezamenlijk de "Gevrijwaarde partijen") vrijwaren en beschermen van en tegen alle claims, acties, aansprakelijkheden, verliezen, schade, oordelen, subsidies, kosten en uitgaven, inclusief redelijke advocatenhonoraria (gezamenlijk "Claims"), die voortvloeien uit of verband houden met (a) uw gebruik of vermeend gebruik van het Pakket of de Documentatie of enig onderdeel daarvan anders dan toegestaan onder deze Overeenkomst of toepasselijke Voorwaarden van derden, (b) enige schending van Artikel 1 of Sectie 2.1, of (c) elke schending van toepasselijke wetten. U betaalt alle schade, kosten en uitgaven, inclusief advocatenhonoraria en -kosten (hetzij door schikking of toekenning van een definitief rechterlijk besluit) die door de Gevrijwaarde partijen zijn gemaakt in verband met een dergelijke Claim. U mag in geen geval een claim afhandelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Parallels. Parallels kan, op eigen kosten, een afzonderlijke adviseur inschakelen om Parallels te adviseren over een Claim en deel te nemen aan de verdediging van een dergelijke Claim, onder voorbehoud van uw recht om de verdediging en schikking te controleren.

10. Beperkte garantie – Disclaimer – Beperking van aansprakelijkheid.

10.1. Beperkte garantie.

Als u de Software op fysieke media (zoals een USB-schijf, cd of dvd) hebt verkregen, garandeert Parallels voor een periode van negentig (90) dagen vanaf de aankoopdatum (de "Garantieperiode") dat de media waarop de Software is geleverd, vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. Parallels zal de defecte media tijdens de Garantieperiode vervangen zonder extra kosten voor u.

10.2. AFWIJZING VAN GARANTIE.

BEHALVE VOOR DE BEPERKTE GARANTIE DIE U UITDRUKKELIJK IS TOEGEKEND IN SECTIE 10.1, WORDEN HET PAKKET EN DE DOCUMENTATIE GELICENTIEERD "ZOALS ZE ZIJN", EN PARALLELS WIJST ALLE ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF WETTELIJK VOORGESCHREVEN, AF, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, IMPLICIETE GARANTIESVOOR VERHANDELBAARHEID, VOLDOENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID, TIJDIGHEID, TITEL OF NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN, VOOR ZOVER MAXIMAAL WETTELIJK IS TOEGESTAAN. ZONDER DE ALGEMEENHEID VAN HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, WIJST PARALLELS UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN ENIGE SOORT VOOR DE SOFTWARE VAN DERDEN AF, EN GARANDEERT NIET DAT HET PAKKET AAN UW VEREISTEN ZAL VOLDOEN OF DAT DE WERKING VAN HET PAKKET ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, DAT DEFECTEN OF FOUTEN IN HET PAKKET ZULLEN WORDEN OPGELOST, DAT HET PAKKET COMPATIBEL ZAL ZIJN MET TOEKOMSTIGE PRODUCTEN VAN PARALLELS, OF DAT INFORMATIE OF GEGEVENS DIE WORDEN OPGESLAGEN OF VERZONDEN VIA HET PAKKET, NIET VERLOREN GAAN OF WORDEN BESCHADIGD OF VERNIETIGD. U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR HET KIEZEN VAN HET PAKKET OM UW BEDOELDE RESULTATEN TE BEREIKEN EN VOOR DE RESULTATEN DIE U VERKRIJGT UIT UW GEBRUIK VAN HET PAKKET. U DRAAGT HET VOLLEDIGE RISICO VOOR DE KWALITEIT EN DE PRESTATIES VAN HET PAKKET. GEEN AGENT VAN PARALLELS IS GEAUTORISEERD OM DE GARANTIES VAN PARALLELS, ZOALS HIER BEDOELD, TE VERANDEREN OF UIT TE BREIDEN.

10.3. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

IN GEEN GEVAL IS PARALLELS AANSPRAKELIJK JEGENS U OF ENIGE AAN U GERELATEERDE PARTIJ VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, EXEMPLAIRE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE, OF SCHADE DOOR VERLIES VAN BEDRIJFSWINSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE, VERLIES VAN GEGEVENS OF ANDERE DERGELIJKE MATERIËLE SCHADE, OF ONDER EEN THEORIE VAN CONTRACT, GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), AANSPRAKELIJKHEID VOOR PRODUCTEN OF ANDERSZINS, OOK INDIEN PARALLELS OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE GEAGGREGEERDE EN CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN PARALLELS JEGENS U VOOR ENIGE EN ALLE CLAIMS VAN ENIGE SOORT ONDER DEZE VOORWAARDEN HET BEDRAG OVERSCHRIJDEN VAN DE LICENTIEKOSTEN DIE U DAADWERKELIJK HEBT BETAALD VOOR DE SOFTWARE WAARUIT DE CLAIM VOORTVLOEIT, IN DE TWAALF MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE CLAIM. DE VOORGAANDE BEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING, ZELFS ALS DE HIERBOVEN VERMELDE RECHTSMIDDELEN HUN WEZENLIJKE DOEL NIET BEREIKEN.

10.4. BEPAALDE BEPERKINGEN.

IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN OF BEPERKING OF UITSLUITING VAN BEPAALDE SOORTEN GARANTIES, SCHADE OF AANSPRAKELIJKHEDEN NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE UITSLUITING EN BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN, MAAR IN DERGELIJKE GEVALLEN ZULLEN DE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN ARTIKEL 10 WORDEN TOEGEPAST VOOR ZOVER MAXIMAAL MOGELIJK ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

11. Aanvullende voorwaarden voor mobiele toepassingen.

11.1. Aanvullende voorwaarden voor iOS-toepassingen.

De volgende aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle Software die Parallels aan u levert en die is ontworpen voor gebruik op een mobiel apparaat met Apple iOS (een "iOS-app"):

 • U erkent dat deze Overeenkomst alleen tussen u en Parallels is en niet met Apple, Inc. ("Apple").
 • Uw gebruik van de iOS-app moet voldoen aan de op dat moment geldende Servicevoorwaarden van de Apple Store.
 • Parallels, en niet Apple, is als enige aansprakelijk voor de iOS-app en de diensten en inhoud die beschikbaar zijn in de iOS-app. U erkent dat Apple niet verplicht is om onderhouds- en ondersteuningsdiensten te bieden met betrekking tot de iOS-app. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, heeft Apple geen enkele garantieverplichting met betrekking tot de iOS-app.
 • U gaat ermee akkoord dat Parallels, en niet Apple, aansprakelijk is voor het afhandelen van claims van u of een derde met betrekking tot de iOS-app of uw bezit of gebruik van de iOS-app, inclusief, maar niet beperkt tot: (i) claims voor aansprakelijkheid voor producten, (ii) elke claim dat de iOS-app niet voldoet aan enige toepasselijke vereiste van de wet of regelgeving, en (iii) claims die voortvloeien uit consumentenbescherming of vergelijkbare wetgeving, en al deze claims worden uitsluitend beheerst door deze Overeenkomst en alle wetten die van toepassing zijn op Parallels als aanbieder van de iOS-app.
 • U gaat ermee akkoord dat Parallels, en niet Apple, aansprakelijk is, voor zover vereist door deze Overeenkomst, voor het onderzoek, de verdediging, de schikking en de kwijting van claims van derden inzake inbreuk op intellectueel eigendom met betrekking tot de iOS-app of uw bezit en gebruik van de iOS-app.
 • U gaat ermee akkoord om te voldoen aan alle toepasselijke voorwaarden van derden bij het gebruik van de iOS-app (u mag bijvoorbeeld niet handelen in strijd met de voorwaarden van de draadloze-dataservice wanneer u de iOS-app gebruikt).
 • De partijen zijn het erover eens dat Apple en de dochterondernemingen van Apple derde begunstigden zijn van deze Overeenkomst, aangezien deze betrekking heeft op uw licentie van de iOS-app. Na uw aanvaarding van deze Overeenkomst heeft Apple als derde begunstigde van deze Overeenkomst het recht (en wordt geacht het recht te hebben aanvaard) om deze Overeenkomst tegen u af te dwingen, aangezien deze betrekking heeft op uw licentie van de iOS-app.

11.2. Aanvullende voorwaarden voor Android-toepassingen.

De volgende aanvullende voorwaarden zijn van toepassing met betrekking tot alle Software die Parallels aan u levert en die is ontworpen voor gebruik op een mobiel apparaat met Android (een "Android-app"):

 • U erkent dat deze Overeenkomst alleen tussen u en Parallels is en niet met Google, Inc. ("Google").
 • Uw gebruik van de Android-app moet voldoen aan de op dat moment geldende Servicevoorwaarden van Google Play.
 • Google is alleen een aanbieder van de Android-markt waar u de Android-app hebt verkregen. Parallels, en niet Google, is als enige aansprakelijk voor de Android-app en de diensten en inhoud die beschikbaar zijn in de Android-app. Google heeft geen verplichting of aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot de Android-app of deze Overeenkomst.
 • U erkent en gaat ermee akkoord dat Google een derde begunstigde is van de Overeenkomst wat betreft de Android-app.

12. Algemene voorwaarden.

12.1. Feedback.

Als u ideeën, feedback, suggesties, materialen, informatie, meningen of andere input aan Parallels verstrekt, hetzij per brief, e-mail, telefoon hetzij anderszins ("Feedback"), worden al dergelijke inzendingen op niet-vertrouwelijke basis gedaan en Parallels is niet verplicht om dergelijke Feedback te herzien, in overweging te nemen of te implementeren, en u zult Parallels en opvolgers en rechtverkrijgenden (de "Parallels-licentiehouders") hierbij een exclusieve, overdraagbare, wereldwijde, royaltyvrije, volledig betaalde licentie verlenen (inclusief het recht op sublicentie) om dergelijke Feedback te gebruiken, reproduceren, wijzigen, openbaar te maken en anderszins te exploiteren zoals de Parallels-licentiehouders naar eigen goeddunken kunnen bepalen zonder enige compensatie of toeschrijving. U doet afstand van en gaat ermee akkoord om geen zogenaamde "morele rechten" te laten gelden die u mogelijk hebt voor de Feedback, en u begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Parallels-licentiehouders niet verplicht zijn dergelijke ideeën, knowhow, concepten of technieken in de Feedback te gebruiken, weer te geven, te reproduceren of te verspreiden en u hebt niet het recht om dergelijk gebruik of dergelijke weergave, reproductie of distributie af te dwingen.

12.2. Toepasselijk recht en forumbeding.

Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Amerikaanse staat Washington, zonder rekening te houden met de collisieregels daarvan, voor zover dergelijke regels zouden leiden tot de toepassing van de wetten van een ander rechtsgebied. Elke claim die en elk geschil dat zich voordoet in verband met deze Overeenkomst, wordt beslecht door de federale of staatsrechtbanken in het Western District van Washington. Voor zover wettelijk toegestaan, stemt u hierbij in met de jurisdictie en locatie van dergelijke rechtbanken en doet u afstand van bezwaren tegen de jurisdictie of locatie van dergelijke rechtbanken. Deze Overeenkomst valt niet onder het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen of de Uniform Computer Information Transactions Act, waarvan de toepassing uitdrukkelijk is uitgesloten.

12.3. Overdracht van rechten.

U mag uw rechten op de Software on-premises en/of SaaS-aanbiedingen, Documentatie of licentiesleutels niet in sublicentie geven, leasen, verhuren of uitlenen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Parallels, behalve dat u deze Overeenkomst volledig mag overdragen in verband met de verkoop van alle of vrijwel alle assets die verband houden met de entiteit die partij is bij deze Overeenkomst, op voorwaarde dat de cessionaris al uw verplichtingen onder deze voorwaarden op zich neemt en de hierbij verleende licenties alleen gelden voor het gebruik van de Software on-premises en/of de SaaS-aanbieding op het Geautoriseerde apparaat waarop de Software on-premises is geïnstalleerd of direct voorafgaand aan de cessie is geopend als de SaaS-aanbieding wordt gebruikt. Parallels kan deze Overeenkomst zonder beperking overdragen. Elke cessie die in strijd is met het voorgaande, is nietig en heeft geen effect. Behoudens het voorgaande is deze Overeenkomst bindend en in het voordeel van de partijen en hun respectieve opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.

12.4. Scheidbaarheid.

Als een voorwaarde of bepaling van deze Overeenkomst door een gerechtelijke of administratieve instantie in een bepaalde situatie ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, heeft deze verklaring geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige voorwaarden en bepalingen hiervan of de geldigheid of afdwingbaarheid van de inbreukmakende voorwaarde of bepaling in een andere situatie. Voor zover mogelijk zal de bepaling worden geïnterpreteerd en gehandhaafd voor zover maximaal wettelijk toegestaan om de oorspronkelijke bedoeling te verwezenlijken, en indien een dergelijke interpretatie of handhaving wettelijk niet is toegestaan, wordt deze geacht te zijn gescheiden van de overeenkomst.

12.5. Koppen.

De koppen van Artikels en Secties in deze Overeenkomst zijn alleen ter referentie opgenomen en hebben geen invloed op de betekenis of interpretatie van deze Overeenkomst.

12.6. Geen afstandsverklaring.

Het falen van een van beide partijen om de onder deze voorwaarden verleende rechten af te dwingen of om actie te ondernemen tegen de andere partij in het geval van een schending onder deze voorwaarden wordt door die partij niet beschouwd als een afstandsverklaring met betrekking tot de latere handhaving van rechten of daaropvolgende acties in het geval van toekomstige schendingen.

12.7. Amendement.

Parallels behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken deze Overeenkomst van tijd tot tijd te wijzigen door een bijgewerkte versie van deze Overeenkomst op www.parallels.com te plaatsen, op voorwaarde dat geschillen die hierbij ontstaan, zullen worden opgelost in overeenstemming met de voorwaarden van de Overeenkomst die van kracht was op het moment dat het geschil ontstond. Parallels stelt u op de hoogte van eventuele updates van deze Overeenkomst door een e-mail te sturen naar uw e-mailadres dat bij ons bekend is. Als u de Software blijft gebruiken na een dergelijke kennisgeving, betekent dit dat u instemt met en akkoord gaat met de gewijzigde Overeenkomst. Als u de wijzigingen in deze Overeenkomst niet accepteert, is het uw verantwoordelijkheid om het gebruik van de Software te staken en deze Overeenkomst te beëindigen in overeenstemming met Artikel 7.

12.8. Exportcontroles.

U mag de Software niet gebruiken, exporteren, opnieuw exporteren, importeren, verkopen of overdragen, behalve zoals toegestaan door de Amerikaanse (VS) wetgeving, de wetten van het rechtsgebied waar u de Software hebt verkregen en andere toepasselijke wet- en regelgeving. U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse regering of dat door de Amerikaanse regering is aangewezen als een land dat "terrorisme ondersteunt"; en (ii) u niet wordt vermeld op een lijst met verboden of beperkte partijen van de Amerikaanse regering. U erkent ook dat de Software mogelijk onderhevig is aan andere Amerikaanse en buitenlandse wetten en voorschriften die de export van software met fysieke en elektronische middelen regelen. U stemt ermee in te voldoen aan alle toepasselijke Amerikaanse en buitenlandse wetten die van toepassing zijn op Parallels en aan beperkingen voor eindgebruikers, eindgebruik en bestemmingen die zijn opgelegd door Amerikaanse en/of buitenlandse overheden. U stemt er ook mee in dat u de Software niet zult gebruiken voor doeleinden die door de Amerikaanse wet zijn verboden, inclusief, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, het ontwerp, de fabricage of de productie van nucleaire raketten of chemische of biologische wapens.

12.9. Gebruiksrechten van de Amerikaanse overheid.

De software en alle gerelateerde technische gegevens, inclusief handleidingen en Documentatie, zijn commercieel zoals gedefinieerd in de Federal Acquisition Regulation (FAR) bij 2.101. Als de Software is aangeschaft door of namens een instantie, afdeling of andere entiteit van de Amerikaanse overheid ("Overheid"), dan is het gebruik, de duplicatie, reproductie, vrijgave, wijziging, openbaarmaking of overdracht ("gebruik") van de Software en alle gerelateerde technische gegevens van welke aard dan ook, inclusief handleidingen en Documentatie, ongeacht hoe deze door de Overheid zijn ontvangen, beperkt door de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst in overeenstemming met FAR 12.212 voor civiele instanties en de Defense Federal Acquisition Regulation Supplement 227.7202 voor militaire instanties. Elk ander gebruik is verboden.

12.10. Bepalende taal.

Elke vertaling van deze Overeenkomst wordt gedaan voor lokale vereisten en in het geval van een geschil tussen de Engelse en niet-Engelse versie, is de Engelse versie van deze Overeenkomst van toepassing.

12.11. Verklaring over handelsmerk.

(a) Het PARALLELS-logo, PARALLELS, 2X, PARALLELS DESKTOP, PARALLELS ACCESS, APPLIFY, APPLIFICATION, TRANSPORTER, COHERENCE™, PARALLELS REMOTE APPLICATION SERVER "RAS" zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Parallels International GmbH, in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere handelsmerken waarnaar in de Software of Documentatie wordt verwezen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

(b) iPhone, iPad, iPod Touch, Apple Store, App Store en bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Apple Inc. en alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

12.12. Contactgegevens.

Voor meer informatie over de Software en andere producten en diensten van Parallels kunt u contact opnemen met Parallels: Parallels International GmbH, Vordergasse 59, Schaffhausen, Zwitserland. U kunt ook onze website bezoeken: www.parallels.com.

BIJLAGE A

Productspecifieke voorwaarden.

De volgende productspecifieke voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de hieronder gespecificeerde Software. Voor zover er een conflict is tussen deze Productspecifieke voorwaarden en de algemene licentievoorwaarden uiteengezet in het hoofdgedeelte van de Overeenkomst, zullen deze Productspecifieke voorwaarden gelden.

1. Parallels Desktop.

(a) Toepassingsgebied van Parallels Desktop voor Mac Standard Edition (ook bekend als Home Edition of Parallels Desktop For Home & Student Use), Parallels Desktop Pro Edition en Parallels Desktop App Store Edition.
Met elke licentie (abonnement of permanent) kunt u één exemplaar van de Software installeren en gebruiken op één Geautoriseerd apparaat. Als u meerdere licenties voor de Software hebt, kunt u een enkel exemplaar van de Software op zoveel Geautoriseerde apparaten installeren als u licenties hebt. U mag binnen hetzelfde bedrijf slechts maximaal vijf (5) consumentenlicenties van de Software gebruiken. Als u meer dan vijf (5) consumentenlicenties binnen hetzelfde bedrijf wilt gebruiken, moet u een Business Edition-licentie van de Software aanschaffen.

(b) Toepassingsgebied van Parallels Desktop voor Mac Business Edition.
Aan elke licentiesleutel zijn meerdere licenties toegewezen, zodat u de Software op meerdere Geautoriseerde apparaten kunt installeren. U mag één exemplaar van de Software installeren op zoveel Geautoriseerde apparaten als is toegestaan voor uw licentiesleutel.

(c) Toepassingsgebied van Parallels Desktop voor Chrome OS.
Het licentiemodel is afhankelijk van het distributiekanaal en het type licentiesleutel. Vergeet niet om in te stemmen met de algemene voorwaarden die bij de aankoop worden verstrekt.

(i) In het geval van licenties per apparaat kun je de Software installeren op zoveel Geautoriseerde apparaten als is toegestaan voor je licentie.

(ii) In het geval van licenties per gebruiker kun je de Software inschakelen voor zoveel gebruikers als is toegestaan voor je licentie. Elke gebruikerslicentie wordt automatisch verbruikt zodra de gebruiker de Software voor de eerste keer start. Elke gebruiker mag de Software op meerdere apparaten gebruiken.

(d) Parallels Tools.
Parallels Tools is een reeks hulpprogramma's en stuurprogramma's die de prestaties en functionaliteit van de virtuele Parallels-machine verbeteren. U mag Parallels Tools distribueren en installeren om de prestaties en functionaliteit van virtuele Parallels-machines te verbeteren.

2. Parallels Toolbox.

(a) Toepassingsgebied van andere edities dan de Business Edition van Parallels Toolbox.
Met elke licentiesleutel kunt u één exemplaar van de Software installeren en gebruiken op één Geautoriseerd apparaat.

(b) Toepassingsgebied van de Business Edition van Parallels Toolbox.
Aan elke licentiesleutel zijn meerdere licenties toegewezen, zodat u de Software op meerdere Geautoriseerde apparaten kunt installeren. U mag één exemplaar van de Software installeren op zoveel Geautoriseerde apparaten als is toegestaan voor uw licentiesleutel.

3. Parallels Access.

(a) Geautoriseerde apparaten.
In verband met Parallels Access-software betekent de term Geautoriseerd apparaat (1) een externe computer waarop Parallels Access (agent) is geïnstalleerd en aangemeld bij uw Parallels-account (hierna "Geautoriseerd extern apparaat" genoemd), en/of (2) een mobiel apparaat (iOS- of Android-tablet of -smartphone) waarop de mobiele toepassing van Parallels Access is geïnstalleerd en aangemeld bij uw Parallels-account (hierna "Geautoriseerd mobiel apparaat" genoemd), en/of (3) een computer met een webbrowser die is aangemeld bij uw Parallels-account met de Parallels Access-webconsoletoepassing die hierop wordt uitgevoerd (hierna "Geautoriseerde webbrowser" genoemd). U moet een geldig abonnement hebben geregistreerd in uw Parallels-account om toegang te krijgen tot uw Geautoriseerde externe apparaten vanaf uw Geautoriseerde mobiele apparaten en/of Geautoriseerde webbrowsers.

(b) Toepassingsgebied van andere edities dan de Business Edition van Parallels Access.
Als u een niet-zakelijk abonnement hebt, mag u de Software installeren op maximaal vijf (5) Geautoriseerde externe apparaten en een onbeperkt aantal Geautoriseerde mobiele apparaten en krijgt u toegang tot uw Geautoriseerde externe apparaten via een onbeperkt aantal Geautoriseerde webbrowsers.

(c) Toepassingsgebied van de Business Edition van Parallels Access.
Als u een zakelijk abonnement hebt, mag u de Software installeren op een onbeperkt aantal Geautoriseerde mobiele apparaten en op zoveel Geautoriseerde externe apparaten als aan uw abonnement zijn gekoppeld en krijgt u toegang tot uw Geautoriseerde externe apparaten via een onbeperkt aantal Geautoriseerde webbrowsers.

4. Parallels Remote Application Server "RAS".

(a) Toepassingsgebied.
In verband met Parallels Remote Application Server ("RAS") betekent de term Geautoriseerde apparaten (1) elke RAS-server die is opgenomen in een RAS-farm (hierna "Geautoriseerde RAS-server" genoemd); (2) In het kader van deze overeenkomst betekent de term "Geautoriseerde gelijktijdige gebruikers" de gebruikers die gelijktijdig toegang hebben tot de Parallels Remote Application Server, en die elk een onbeperkt aantal verbindingen met de Geautoriseerde RAS-server tot stand kunnen brengen zolang het aantal gelijktijdige verbindingen die door de gebruikers tot stand zijn gebracht, niet de limiet overschrijdt die is gekoppeld aan uw licentiesleutel.

(b) Vooraf betaalde licenties (vooraf betaald abonnement en permanente licenties).
Met vooraf betaalde licentiesleutels kunt u een enkele RAS-farm activeren en gelijktijdige verbindingen maken met de farm met zoveel Geautoriseerde gelijktijdige gebruikers als is toegestaan voor het abonnement of de permanente licentie die aan de licentiesleutel is gekoppeld.

(c) Na afloop betaalde licenties (ook wel SPLA-licenties genoemd).
Met na afloop betaalde licentiesleutels kunt u een onbeperkt aantal RAS-farms activeren, de Software installeren op elke Geautoriseerde RAS-server die bij een van uw geactiveerde RAS-farms hoort, en tegelijkertijd een onbeperkt aantal Geautoriseerde gelijktijdige gebruikers verbinden met de geactiveerde RAS-farms. Uw licentiekosten zijn gebaseerd op uw daadwerkelijke gebruik van de Software tijdens elke factureringsperiode (het aantal Geautoriseerde gelijktijdige gebruikers dat door elk van uw RAS-farms wordt verwerkt tijdens een factureringsperiode).

5. Parallels Mac Management ("PMM").

(a) Toepassingsgebied.
In verband met Parallels PMM betekent de term Geautoriseerde apparaten (1) elke PMM-server die is ingeschreven voor een bepaalde Microsoft SCCM-installatie/-site (hierna een "Geautoriseerde PMM-server" genoemd); (2) elke computer die een beschikbare licentie gebruikt die wordt beheerd door een Geautoriseerde PMM-server die is ingeschreven voor een Microsoft SCCM-installatie/-site (hierna een "Geautoriseerd PMM-eindgebruikersapparaat" genoemd). U moet een geldige licentie hebben voor elk Geautoriseerd apparaat waarop de Software is geïnstalleerd. Met uw PMM-licentiesleutel kunt u een onbeperkt aantal PMM-servers activeren die zijn ingeschreven voor een bepaalde Microsoft SCCM-installatie en de Software installeren op zoveel geautoriseerde PMM-eindgebruikersapparaten als is toegestaan voor uw licentiesleutel.